AB Regiebord

We zijn goed in operationele en tactische planprocessen, maar niet in strategische processen. Want hoe doe je dat dan? De AB geeft een handvat voor die strategische processen met het AB-Regiebord.

Opbouw

Het Regiebord kent drie pijlers: de planniveaus, de procesfasen en de Turn-key momenten. De planniveaus zijn eerder toegelicht.

Hoofdfasen

Daarom wordt hier aandacht besteed aan hoofdfasen en turn-key momenten. Het Regiebord benoemt  5 hoofdfasen. Elke fase is uitgewerkt in 2 vragen.

  1. Weten wat er speelt rondom gebied (of project), en welk beleid richtinggevend/ bepalend is
  2. Kennisbasis op orde brengen, aanvullen van noodzakelijk geachte extra kennis
  3. Ambities vaststellen en concreet maken wat ze betekenen voor het project. Dat gebeurt door het vaststellen van ontwikkelprincipes. Dat zijn bouwstenen, die voor specifieke deelgebieden of zones twee zaken concreet maken.
  4. Duidelijkheid geven over de mogelijke ontwikkelrichtingen of scenario’s, en de manier waarop een voorkeursrichting wordt uitgewerkt.
  5. Tenslotte de borging van het proces, in regelingen (juridisch/ opdrachtfiormulering, bestekken) en in een van tevoren georganiseerde monitoring.

Turn-key momenten

We onderscheiden 5 turn-key momenten, die in een apart document worden vastgelegd. Dit betekent niet dat ze altijd van 1 t/m 5 doorlopen kunnen of moeten worden. Het betekent wel dat ze allemaal op een gegeven moment hun focus moeten krijgen, om de procesgang te faciliteren.

  1. Vertrekdocument: geeft een goed overzicht over de redenen om het project te starten, over relevante omstandigheden en processen en over beleid dat medebepalend wordt geacht.
  2. Kennisdocument: geeft een overzicht over de kennis op operationeel, tactisch en strategisch niveau, En dat voor de drie allianties of domeinen.
  3. Ambitiedocument: geeft inzicht in doelen en prioriteiten. Deze worden geconcretiseerd in ontwikkelprincipes.
  4. Koersdocument: belicht de verschillende opties en scenario’, en gaat dan in op de gekozen hoofdrichting en de motivatie daarvan
  5. Realisatiedocument: geeft aan op welke manier de hoofdrichting planologisch en juridisch mogelijk wordt gemaakt, en laat ook zien op welke wijze monitoring en bijsturing plaats kan vinden.

Juweel van de AB: Kennisbasis

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.