AlliantieBenadering (AB)

De AlliantieBenadering (AB) is een methode voor strategische ruimtelijke planprocessen. Ze is een aanvulling op operationele en tactische methoden en geschikt voor complexe projecten, zoals  Omgevingsvisie of gebiedsontwikkeling. De hoofdlijn van de AB kan worden begrepen aan de hand van drie afbeeldingen: 1: Allianties, 2: AB-Zipper en 3: AB-Regiebord.

AB allianties

1. Allianties (waar hoor je bij?)

Allianties zijn groepen mensen die zich bezig houden met een systeem of deelsysteem. De AB onderscheidt drie deelsystemen: de Natuurlijke Alliantie (bodem, water en natuur/groen), de Alliantie van Bebouwing en Infrastructuur (bebouwde leef- en woonomgeving) én de alliantie van  Mens en Maatschappij (sociale domein). In strategische plannen wordt altijd gezocht naar  verrijking vanuit  deze drie allianties. 

AB zipper

2. AB-Zipper (welke verantwoordelijkheid neemt je organisatie?)

Strategische planprocessen worden moeilijk gevonden, ze vragen andere competenties en samenwerkingen dan operationele of tactische processen. Veel organisaties zijn daarop niet ingesteld, de AB-Zipper is een hulpmiddel voor organisaties om strategische planprocessen mogelijk te maken.

AB regiebord

3. AB-Regiebord (hoe voer je regie in een strategisch planproces?)

Strategische planprocessen moeten bij de start van een proces goed beschreven en afgesproken worden. Het venijn zit ‘m in de start. Het AB-Regiebord helpt om het werkproces te ordenen en vast te leggen. Ze legt 5 hoofdfasen vast, met de belangrijkste beslismomenten. Deze zijn gerelateerd aan de drie planniveaus.

Strategie klimaatadaptatie

Deze 4 hulpmiddelen helpen bij het opstellen van een klimaatvisie op op het strategische planniveau

Basiskaart

Stap A: Begrijp het natuurlijke systeem in boven- en ondergrond met de Basiskaart Natuurlijk Systeem Nederland.

Stap B: Begrijp het lokale natuurlijke systeem met een genese voor gebied, stad of wijk  Zoek de klimaateffecten  op met de klimaateffecatlas.

Gidsmodel heuvelland

Stap C: Vindt via de gidsmodellen ontwikkelprincipes voor klimaatadaptatie die gelden voor uw landschappelijke situatie. Neem uw genese en pas de principes toe.

Groene voorgevel

Stap D: Laat u inspireren door voorbeeldfoto’s op de fotobank NA, en wordt gewaarschuwd voor bloopers!