Een korte terugblik

Historie van de AlliantieBenadering

RKWN

De gemeente Nijmegen wilde in 2002 een methode om water en RO te integreren. In het ‘Ruimtelijk Kader Water Nijmegen’ is hiervoor een denklijn ontwikkeld. Dat project vormde de start van de AlliantieBenadering.

AquaRO

De verdere ontwikkeling is stapsgewijs verlopen. Via het AquaRO project van Waterschap Rivierenland is het wateraspect verdiept, en is een eerste versie van de gidsmodellen ontstaan.

Natuurlijke alliantie

Daarna is het spectrum verbreed naar het  natuurlijke systeem met aandacht voor bodem en ondergrond, in opdrachten voor de provincie Gelderland en de gemeenten Amersfoort en Haarlem.

Drie allianties

In verschillende projecten is meer aandacht gekomen voor het sociale domein (Alliantie van Mens en Maatschappij) en het domein van de leefomgeving (Alliantie van Bebouwing en Infrastructuur). Dit is bevorderd door toepassing in de Omgevingsvisies van Oegstgeest en Culemborg.

Procesaanpak

Gaandeweg werd duidelijk dat de systeembenadering een eigen planproces vraagt. Vanaf circa 5 jaar geleden is die procesaanpak gegroeid, zoals die in het Regiebord is uitgewerkt. Doorbraken vonden plaats in de Omgevingsvisie van Oegstgeest en een methodische opdracht van de provincie Gelderland.

Erfgoed

De laatste tijd is de rol van erfgoed uitgediept. Erfgoed wordt gezien als een uiting van de manier waarop de mensen altijd al met het natuurlijke systeem zijn omgegaan. Daardoor levert erfgoed kennis en inspiratie voor toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. De AB levert zo de methodische basis voor VONDST, een Erfgoeddeal project van 3 provincies.

Organisatie

In projecten met en voor het RVB (Rijksvastgoedbedrijf) is geleerd dat strategische planprocessen randvoorwaarden stellen aan de organisatie en de wijze van samenwerking. Dit inzicht heeft geleid tot een herwaardering en verbetering van de eerder ontwikkeld Zipper.

Stadsgeneses

Stadsgeneses zijn 3D verbeeldingen van de relatie van een stad met zijn natuurlijk systeem.Samen met RCE en Stowa is een boek gemaakt met 8 voorbeelden. De geneses zijn goed bruikbaar in de AB, maar kunnen ook in andere aanpakken hun dienst bewijzen.

Projecten

Via  generiek te gebruiken producten en planconcepten wordt de toepasbaarheid verhoogd. Op dit moment betreft het:

  • Omgevingsvisie Harderwijk: systeemgericht via de AB
  • Ruimtelijk Regieplan Hengstdal: plankader om regie te voeren over lopende processen en initiatieven in de wijk Hengstdal te Nijmegen
  • Ontwikkelplan kazerneterrein Schaarsbergen: Kader voor systeemgerichte samenwerking en opdrachtverlening bij de ontwikkeling van een nieuwe kazerne

Personen

In totaal hebben meer dan 200 personen bijgedragen aan de AB en haar onderdelen. Dat is gebeurd in vele praktijkprojecten, onderzoeken, presentaties en leergangen. De aanpak wordt specifiek gedragen door 6 personen.

  • Vincent Grond: mede-initiator en‘founding father’, integrator en ontwikkeling van van methoden, tools en kennis
  • Ton Verhoeven van gemeente Nijmegen: mede-initiator en inbrenger vele inzichten en praktijkkennis
  • Peter Groenhuijzen (nu Van Hall Larenstein): mede-initiator en bevordering methodische consistentie, aanspreekpunt HBO onderwijs
  • Hasse Goosen (nu stichting CAS): introductie toepassing voor klimaatadaptatie, ontwikkelaar klimaatateliers samen met Vincent  Grond
  • Gilbert Maas (nu Geo-Inspiratie): methodische en praktische kennis over natuurlijke systeem, filosofische verdieping
  • Tom Schippers (RVB): impuls aan systeemtheorie en  rol van biodiversiteit.